Noé Állatotthon Logo


1122


English English Deutsch Deutsch
Gazdikereső kutyák
Gazdikereső cicák
Egyéb gazdikeresők
Talált kutyák
Állandó lakóink
Gazdira találtak
Elhunytak
Lakossági hirdetések
Adomány
Önkéntesek
Támogató Klub
Feliratkozás hírlevelünkre:

Elolvastam az Adatvédelmi tájékoztatót

KeverékKutya Webshop

Etikus Szervezet
Főoldal Rólunk Elérhetőségek Segítség Örökbefogadás Támogatók

 
 

NOÉ Állatotthon Alapítvány gazdálkodása és ennek ellenőrzési rendje
2016.01.18.

Kivonat a NOÉ Állatotthon Alapítvány hatályos ALAPSZABÁLYÁBÓL:

IX. FEJEZET: AZ ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSA


9.1. Az Alapítvány bevételei:
- a törzstőke kamatai
- az adományok és azok kamatai
- a tartósan lekötött pénzeszközök kamatai és hozadéka
- a 9.3. pont szerinti vállalkozási tevékenységből származó bevételek

9.2. Az Alapítvány kiadása:
- az alapítványi cél szerinti támogatások
- a közhasznú tevékenység érdekében felmerülő költségek
- alapítványi működtetési és fenntartási kiadások
- egyéb bevételnövelő (PR, marketing, reklám, rendezvény, akciós stb.) kiadások, amelyek mértéke nem haladhatja meg a mindenkori éves bevétel 10 %-át.

9.3. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet, az ilyen tevékenységéből származó bevételt csak azt az alapítványi célok megvalósítására és a közhasznú tevékenységre fordíthatja.


9.4. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

9.5. Az Alapítvány céljára rendelt teljes vagyon felhasználásról az Alapítvány kezelő szerve a kuratórium dönt. A kuratóriumhoz szóban, vagy írásban lehet kérelmet intézni. A kérelmek elbírálása minden esetben jegyzőkönyvben rögzített módon történik
. A vélemény alapján, a kuratórium ülésén dönt a kérelemről, melyről a kérelmezőt a kuratórium írásban értesíti.

9.6. Az Alapítvány vagyona elsősorban – az Alapítvány céljának megfelelően – a széles skálán mozgó támogatására használható fel. A támogatás történhet készpénztámogatás formájában, vagy olyan természetbeni szolgáltatás nyújtásával, mely az adott intézmény működését és az alapítványi céllal összhangba hozható igényeit segít kielégíteni.


X. FEJEZET: FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG


10.1. Az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzését elkülönült felügyelő szerv, a Felügyelő Bizottság végzi. A Felügyelő Bizottság tagjainak száma legalább három fő. A Felügyelő Bizottságot az alapító jelöli ki.10.2. A Felügyelő Bizottság összetétele:

-

- elnök: Dr. Csölle Anita 2094 Nagykovácsi, Rózsa u. 25. szám alatti

- tag 1.: Varga Zsolt 1173 Bp., Pesti út 157. 6/67. szám alatti

- tag 2.: Szabics Szilvia 1173 Bp., Pesti út 157. 6/67. szám alatti lakosok.

10.3. A Felügyelő Bizottság tagjai az Alapítványnál más tisztséget nem tölthetnek be. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, aki:

a.) a vezető szerv elnöke, elnökhelyettese vagy tagja;

b.) az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, kivéve, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
c.) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a tagnak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapító Okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást;
d.) az előbbiekben említett személyek hozzátartozója.

10.4. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a Kuratórium tagjaitól jelentést, az Alapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

10.5. A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és a kuratóriumi ülés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:a) az Alapítvány során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítás, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé,

b) a kuratóriumi tagok felelősségét megalapozó tény merült fel;

c) összeférhetetlenség esete vélelmezhető.10.6. A Kuratórium ülését a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratóriumi ülés összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.10.7. Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.10.8. A Felügyelő Bizottság testületként ját el. A Felügyelő Bizottság szükség szerint de legalább évente egyszer ülést tart. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök a napirend írásbeli, vagy azonosításra alkalmas e-mailben történő közlésével hívja össze és vezeti. A felügyelő bizottsági ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a

Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság

ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A Felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább két tagja jelen van. A Felügyelő Bizottság mindig az eredeti létszámához viszonyított kétharmados szótöbbséggel dönt. A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg.10.9. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Felügyelő Bizottság évente beszámol a Kuratóriumnak. Az Alapítvány éves beszámolóját, a közhasznúsági mellékletet és a kiegészítő mellékletet a pénzügyi beszámolót, valamint a pénzügyi mérleget a Felügyelő Bizottság köteles előzetesen megvizsgálni és ennek eredményéről a Kuratóriumnak beszámolni.Megosztom a Facebookon
 
     

Kapcsolódó cikkek:
További cikkek a témában